ทุนการศึกษา - โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ :: โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา:PTR::MODEL

ต้นแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา
โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์

081-8372143
bstmk1@gmail.com

รายชื่อนักเรียนรับทุนการศึกษา

ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2562
1. แต่งกายหมดจด
1. แต่งกายหมดจด
2. มารยาทงามงด
2. มารยาทงามงด
3. มธุรสวาจา
3. มธุรสวาจา
4. เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
4. เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
5. ปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย
5. ปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย
6. เรียนดี 3.5 ขึ้นไป
6. เรียนดี 3.5 ขึ้นไป
7. เรียนดี 3.0 ขึ้นไป
7. เรียนดี 3.0 ขึ้นไป
 8. เรียนดี 2.5 ขึ้นไป
8. เรียนดี 2.5 ขึ้นไป
9. สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน
9. สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน

 

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

รายชื่อนักเรียนได้รับการคัดเลือกรับทุนการศึกษา ในหัวข้อ "สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน"

ลำดับที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล จำนวนเงิน หมายเหตุ
1 เด็กชาย ภาณุพงษ์ บุญชัย 1,500 รางวัลเหรียญทองแดง(ระดับชาติ)การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-3
2 เด็กชาย วุฒิพงศ์ โพธิ์กิ่ง 1,500 รางวัลเหรียญทองแดง(ระดับชาติ)การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-3
3 เด็กชาย วุฒิพร ใคร่ครวญ 1,500 รางวัลเหรียญทองแดง(ระดับชาติ)การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-3 
4 นาย จิณณวัตร กันทะเนตร 1,500 รางวัลเหรียญทองแดง(ระดับชาติ)การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-6
5 นางสาว ชนันดา เชยโต 1,500 รางวัลเหรียญทองแดง(ระดับชาติ)การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-6
6 นาย สหรัฐ บุตรพิมพ์ 1,500 รางวัลเหรียญทองแดง(ระดับชาติ)การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-6
7 นาย ธีรยุทธ บุตรพิมพ์ 1,500 รางวัลเหรียญทองแดง(ระดับชาติ)การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-6 
8 นาย พรหมชนะ อินทรักษ์ 1,500 รางวัลเหรียญทองแดง(ระดับชาติ)การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-6 
9 นาย สุรวุธ โตงาม 1,500 รางวัลเหรียญทองแดง(ระดับชาติ)การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-6 

รางวัลเหรียญทองแดงระดับชาติรางวัลเหรียญทองแดงระดับชาติงานศิลปหัตถกรรม

รางวัลเหรียญทองแดงระดับชาติงานศิลปหัตถกรรม

0
0
0
s2sdefault

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

รายชื่อนักเรียนได้รับการคัดเลือกรับทุนการศึกษา ในหัวข้อ "เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่"

ลำดับที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล จำนวนเงิน หมายเหตุ
1 เด็กชาย พิษณุ พงษ์พัว 500  
2 เด็กหญิง ธัญชนก น้ำเพชร 500  
3 เด็กหญิง ศันศนีย์ ราแก้ว 500  
4 เด็กชาย ปรีชา มหาสวัสดิ์ 500  
5 เด็กชาย อมรเทพ เจริญยิ่ง 500  
6 เด็กชาย ธนโชติ สุขเฉลิม 500  
7 นาย ศรายุทธ บุญมี 500  
8 นางสาว โสภา เล้งมั่งมี 500  
9 นางสาว สมิดา ชื่นขำ 500  
10 นางสาว พลอยชมพู กุลสวัสดิ์ 500  
11 นางสาว บงกช เอียมสำอางค์ 500  
12 เด็กชาย จิรวัฒน์ มณีขำ 500  
13 เด็กหญิง วิราดา ใจเฟือย 500  
14 เด็กชาย จักราช ยุติธรรม 500  
15 เด็กหญิง พรพิมล เหยี่ยวยา 500  
16 เด็กชาย  สุรพงษ์  แซ่ล้อ  500  
17 นางสาว จันทิมา ออกเวหา 500  
18 นางสาว อินทิรา พงษ์พัว 500  
19 เด็กหญิง พิยดา คงบุรี 500 ม.1
20 เด็กหญิง ไพรินทร์ เซี่ยงฉี 500 ม.3/2
0
0
0
s2sdefault

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

รายชื่อนักเรียนได้รับการคัดเลือกรับทุนการศึกษา ในหัวข้อ การแต่งกายหมดจด

ลำดับที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล จำนวนเงิน หมายเหตุ
1 เด็กหญิง เสาวรส ขุนพลพิทักษ์ 500 ม.2/2
2 เด็กหญิง พิยะดา สอนลา 500 ม.3/1
3 เด็กหญิง พรพิมล เหยี่ยวยา 500 ม.3/2
4 นางสาว อลิสา สมานทรัพย์ 500 ม.4
5 เด็กหญิง ณัฐชา ทิมทับ 500 ม.3/2
6 นาย สุรพงษ์ แซ่ล้อ 500 ม.4
7 นางสาว รุ่งธิดา พวงอินทร์ 500 ม.4
8 นางสาว สิมมา ทินรุ่ง 500 ม.4
9 นาย สุรพงษ์ แซ่ล้อ 500 ม.4
10 เด็กชาย จิรวัฒน์ มณีขำ 500 ม.1
11 เด็กหญิง มาริสา บุญคุ้ม 500 ม.1
12 เด็กชาย ณัฐวุฒิ อิ่มทน 500 ม.1
0
0
0
s2sdefault