ห้องเกียรติยศ - โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ :: โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา:PTR::MODEL

ต้นแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา
โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์

081-8372143
bstmk1@gmail.com

ห้องเกียรติยศ

รางวัล

 

|
เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
ลำดับที่  เรื่อง  วันที่  หน่วยงาน 
1 โรงเรียนร่วมฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา   สถาบันราชภัฎกาญจนบุรี
2 โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2561 16 มกราคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3 โรงเรียนเครือข่ายส่งเสริมศํกยภาพการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สิ่งแวดล้อมศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นพี่เลี้ยง โดยการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 20 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
4 สถานศึกษาต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนน 10 เมษายน 2562  
5 มีพัฒนาการสูงสุด (เท่ากับ/สูงกว่าร้อยละ 3) กลุ่มสาระภาษาไทย เป็นลำดับที่ 1  (62.25) จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 16 พฤษภาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
6 มีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชาเป็น ลำดับที่ 1 กลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  16 พฤษภาคม 2562  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
7 มีคะแนนพัฒนาการสูงสุด (เท่ากับ/สูงกว่าร้อยละ 3) กลุ่มสาระภาษาไทย ลำดับที่ 1 จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 16 พฤษภาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

โรงเรียนดีไม่มีอบายมุขประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สถานศึกษาดีเด่น รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับจังหวัด โครงการยุวชนประกันภัยประจำปี ๒๕๖๐

  สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ( คปภ.)
10 

รางวัล เสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่นระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๕๙

  กระทวงศึกษาธิการ
 11

ผ่านการประเมินภายนอกจาก (ส.ม.ศ.) เพื่อรับรองคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับดีมาก

ปีการศึกษา ๒๕๔๙  
12 

ผ่านการประเมินโรงเรียนต้นแบบ ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน

ปีการศึกษา ๒๕๔๙  
13 

ได้รับรางวัลห้องสมุดดีเด่น “โครงการบรรณารักษ์ของแผ่นดิน”  สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี

ปีการศึกษา ๒๕๔๒  
14 

ได้รับเกียรติบัตร “โรงเรียนสีขาว” กระทรวงศึกษาธิการ  

ปีการศึกษา ๒๕๔๒  
15 

ได้รับรางวัลห้องสมุดดีเด่น “โครงการอ่านเฉลิมพระเกียรติ” กรมสามัญศึกษา ร่วมกับบริษัท ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน)

ปีการศึกษา ๒๕๔๒  
16

ได้รับรางวัลพระราชทาน “ห้องสมุดดีเด่นของสมาคมห้องสมุดประเทศไทย ประจำปี ๒๕๓๗”

ปีการศึกษา ๒๕๓๗  
17

ได้รับรางวัล “โรงเรียนพระราชทานประจำปี ๒๕๓๖” ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก

ปีการศึกษา ๒๕๓๖  
18

ได้รับรางวัลโครงการ รพชส. ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๓๕

ปีการศึกษา ๒๕๓๕  
19

ได้รับรางวัลพระราชทาน “โรงเรียนพัฒนาห้องสมุดตามนโยบายกรมสามัญศึกษาดีเด่น ประจำปี ๒๕๓๔”

ปีการศึกษา ๒๕๓๔  กรมสามัญศึกษา
0
0
0
s2sdefault