เกียรติยศของนักเรียน คลิกที่อ่านเพิ่มเติมเพื่อดูทั้งหมด (คลิกที่ชื่อรางวัลเพื่อเปิดเอกสารแนบ) - โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ :: โรงเรียนดีประจำตำบล :: โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

FB : พังตรุราษฏร์รังสรรค์
ptr@sesao8.go.th

| |

เกียรติยศของนักเรียน

ลำดับ ชื่อ สกุล รางวัล หน่วยงาน วันที่
141 เด็กหญิงธนัญญา 
มั่นคง      
140 เด็กชายอนันยช  ชำนาญกิจ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิกา 7 ต.ค. 2562
139 เด็กชายอชิตพล  ผิวเกลี้ยง การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  7 ต.ค. 2562
138 เด็กชายสิทธิพงศ์  ชยโต
 
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  7 ต.ค. 2562 
137 เด็กชายวุฒิพงษ์ 
โพธิ์กิ่ง การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 7 ต.ค. 2562
136 เด็กชายปฏิภาณ 
บุตรพิมพ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 7 ต.ค. 2562
135 เด็กหญิงณัชชา 
สุขเกษม การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 7 ต.ค. 2562
134 นางสาวสมิดา  ชื่นขำ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  7 ต.ค. 2562
133  นายพงศธร   คำม  การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  7 ต.ค. 2562 
132 นางสาวธัญญารัตน์  พงษ์พัว การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 7 ต.ค. 2562
131 นางสาวณัฐมน 
 
พลับสกุล  การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖
 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  7 ต.ค. 2562 
130 เด็กชายอมรเทพ  จันทร์ดาลุน การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 7 ต.ค. 2562
129 เด็กชายอนุชาติ  สินจันทร การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 7 ต.ค. 2562
128 เด็กชายภูดินันท์  นกจันทร การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 7 ต.ค. 2562
127 เด็กชายธนเทพ  ทองเกลี้ยง การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 7 ต.ค. 2562
126 เด็กชายณัฐภัทร  เชยโต   การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  7 ต.ค. 2562 
125 นางสาวชนิกานต์ 
 
แสงสุข  การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖
 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  7 ต.ค. 2562 
124  นางสาวอินทิรา  พงษ์พัว  การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖
 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  7 ต.ค. 2562 
123 นางสาวพิยะดา  สอนลา การแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 7 ต.ค. 2562
122 นายสันทัศน์  คงอยู่สุข การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 7 ต.ค. 2562
121 นายศุภกรณ์  ดีท้วม การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 7 ต.ค. 2562
120 นางสาวนงนภัส  ผิวเกลี้ยง การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 7 ต.ค. 2562
119 นางสาวญาดา 
 
เสมทับ  การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖
 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 7 ต.ค. 2562 
118 เด็กชายวีระพงษ์  ฉุยเนย การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 7 ต.ค. 2562
117 เด็กชายกฤษณพล 
 
ทองเกษม  การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ   7 ต.ค. 2562 
116 นางสาวขวัญจิรา  หอยสังข์ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  7 ต.ค. 2562
115 นางสาวหนึ่งฤทัย  ยศอินทร การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  7 ต.ค. 2562
114 นางสาวพรพิมล  เหยี่ยวยา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖
 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  7 ต.ค. 2562 
113 เด็กชายจิรวัฒน์  มณีขำ การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 7 ต.ค. 2562
112 เด็กชายกฤษณะ  หว่านพืช การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 7 ต.ค. 2562
111 นางสาวไพรินทร์  เซี่ยงฉี่ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 7 ต.ค. 2562
110 นางสาววันนิภา  ขาวเกลียด การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 7 ต.ค. 2562
109 นางสาวมณฑา  อุไร การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 7 ต.ค. 2562
108 เด็กหญิงสุธาสินี  แผนคลุ้ม การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  7 ต.ค. 2562
107 เด็กชายวรุณ  แซ่ล้อ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  7 ต.ค. 2562
106 เด็กชายปุญญฤทธิ์ บุญกลิ่น การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ   7 ต.ค. 2562
105 นางสาวสริตา 
สุวรรณประเสริฐ

การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  7 ต.ค. 2562
104 นางสาวสิมมา 
ทิมรุ่ง

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  7 ต.ค. 2562
103 เด็กชายณัฐวุฒิ 
อิ่มทน

การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  7 ต.ค. 2562
102 เด็กชายณัฐพงษ์ 
บรรเทาทุกข

การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  7 ต.ค. 2562
101 เด็กชายรัชชานนท์ 
เปล่งไปล

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  7 ต.ค. 2562
100 เด็กชายณรงฤทธิ์ 
ช่างเกวียนด

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  7 ต.ค. 2562
99 นายอนุสรณ์ 
สมบูรณ์

รางวัลระดับเหรียญทองแดงกิจกรรม การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์  ระดับชั้นม.๔ - ม.๖

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  7 ต.ค. 2562
98 นายวิวัฒน์ พ่วงทอง

รางวัลระดับเหรียญทองแดงกิจกรรม การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์  ระดับชั้นม.๔ - ม.๖

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  7 ต.ค. 2562 
97 นายภานุพงศ์ บุญชัย

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันหุ่นยนต์ LEGO NXT 2.0

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี 28 ส.ค. 2562
96 เด็กชายอมรเทพ จันทร์ดาลุน

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันหุ่นยนต์ LEGO NXT 2.0

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี 28 ส.ค. 2562
95 เด็กชายจิรวัฒน์ มณีขำ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันหุ่นยนต์ LEGO NXT 2.0

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี 28 ส.ค. 2562
94 เด็กชายระพีพันธ์ นะดี

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันหุ่นยนต์ LEGO NXT 2.0

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี 28 ส.ค. 2562
93 เด็กชายปฎิภาณ บุตรพิมพ์ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันหุ่นยนต์ LEGO NXT 2.0 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี 28 ส.ค. 2562
92 นายจิณณวัตร กันทะเนตร รางวัลระดับเหรียญทองแดงกิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม พ.ศ. 2561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  
91 นางสาวชนันดา เชยโต รางวัลระดับเหรียญทองแดงกิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม พ.ศ. 2561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  
90 นายสหรัฐ บุตรพิมพ์ รางวัลระดับเหรียญทองแดงกิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม พ.ศ. 2561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  
 89 เด็กชายภานุพงศ์  บุญชัย รางวัลระดับเหรียญทองแดงกิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม พ.ศ. 2561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  
88 เด็กชายวุฒิพงษ์ โพธิ์กลิ่น รางวัลระดับเหรียญทองแดงกิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม พ.ศ. 2561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  
87 เด็กชายวุฒิพร ใคร่ครวญ รางวัลระดับเหรียญทองแดงกิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม พ.ศ. 2561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  
86 นายธีรยุทธ บุตรพิมพ์ รางวัลระดับเหรียญทองแดงกิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม พ.ศ. 2561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  
85 นายพรหมชนะ อินทรักษ์ รางวัลระดับเหรียญทองแดงกิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม พ.ศ. 2561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  
84 นายสุรวุธ โตงาม รางวัลระดับเหรียญทองแดงกิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม พ.ศ. 2561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  
83 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 มีคะแนนพัฒนาการสูงสุด กลุ่มสาระภาษาไทย เป็นลำดับที่ 1 จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  
82 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 มีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชา เป็นลำดับที่ 1 กลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก จากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8   
81 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 มีคะแนนพัฒนาการสูงสุด กลุ่มสาระภาษาไทย เป็นลำดับที่ 1 จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8   
80  เด็กชายสันทัศน์ คงอยู่สุข

รางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  
79  เด็กชายธีนภัทร ภู่ระย้า รางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  
78  เด็กชายกัลยา  จิตร์ประเสริฐ รางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  
77  เด็กหญิงมณฑา  อุไร

รางวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรมการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  
76  นางสาวชนิกานต์  แสงสุข

รางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคมเดิม) ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  
75  เด็กชายเกียรติไพศาล ทรัพย์ประเสริฐ รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  
74  เด็กชายศุภกรณ์    ดีท้วม รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  
73  เด็กชายปัณณธร   โพธิ์ทอง

รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  
72  เด็กชายอชิตพล  ผิวเกลี้ยง รางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  
71  เด็กชายพิษณุ    พงษ์พัว รางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  
70  เด็กชายพรเทพ   บุญแต่ง รางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  
69  เด็กชายอมรเทพ จันทร์ดารุน

รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  
68  เด็กชายวุฒิพงษ์    โพธิ์กิ่ง  รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  
67  เด็กชายภาณุพงศ์    บุญชัย  รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  
66  เด็กชายอชิตพล    ผิวเกลี้ยง รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8   
65  เด็กชายภาณุพงศ์    บุญชัย รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8   
64  เด็กชายธีรเดช    ง้วนหอม รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  
63  เด็กชายสหรัฐ    ตั้งใจ  รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้น ม.๑ –๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  
62  เด็กหญิงขวัญจิรา  หอยสังข์   รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้น ม.๑ –๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  
61  เด็กชายสุรพงษ์    แซ่ล้อ  รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ( E – book ) ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  
60  เด็กชายบุญฤทธิ์ เหมาเหมาะดี รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ( E – book ) ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  
59  เด็กชายอธิคม    ตาดี  รางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพลายเส้น ( Drawing ) ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  
58  เด็กหญิงพิมพ์พิศา   แสงสุข รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  
57 เด็กหญิงพิยะดา   สอนลา รางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  
56  เด็กหญิงพรพิมล  เหยี่ยวยา

รางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  
55  เด็กหญิงอรัญญา   พลับสกุล รางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  
54  เด็กหญิงชุติมา นงค์พรมมา รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  
53  เด็กหญิงพรธิชา  เอี่ยมเจริญ รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  
52  เด็กหญิงวันนิภา   ขาวเกลียด

รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  
51  เด็กหญิงจุฑาทิพ  แจ่มน้อย

รางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  
50  เด็กชายชัชวาล  แตงตุ่น รางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  
49  นางสาวอาทิตยา   สมรูป

รางวัลระดับเหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรมการประกวดโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  
48  นางสาวบงกช    เอี่ยมสำอางค์ รางวัลระดับเหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรมการประกวดโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  
47  นางสาวจันทิมา   ออกเวหา รางวัลระดับเหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรมการประกวดโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  
46  นางสาวนงนภัส   ผิวเกลี้ยง

รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  
45  นางสาวเนตรชนก   อารมภ์ รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  
44  นายสุโรจน์   แซ่หยี

รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  
43  นางสาวอินทิรา   พงษ์พัว

รางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  
42  นายพรหมชนะ  อินทรักษ์ รางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  
41  นายจิณณวัตร   กันทะเนตร รางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  
40  นายอธิวัฒน์   ศรีเกตุ

รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  
39  นางสาวพลอยชมพู   กุลสวัสดิ์ รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  
38  นายพรหมชนะ   อินทรักษ์ รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  
37  นางสาวพัชรา   คงอิ่ม

รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  
36  นายธีรยุทธ   บุตรพิมพ์ รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  
35  นางสาวศิริกาญจน์  เจเถื่อน

รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ กิจกรรมการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  
34  นายวิทยา   เหยี่ยวยา รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ กิจกรรมการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  
33  นางสาวพิมนภา  กุลสวัสดิ์ รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ กิจกรรมการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  
32  นางสาวอาทิตยา  สมรูป

รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  
31 

นางสาวพลอยชมพู  

กุลสวัสดิ์

รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ กิจกรรมการแข่งขันเขียน        ภาพไทยประเพณี ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  
30  นายอธิวัฒน์     ศรีเกตุ

รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  
29  นางสาวศศิกานต์  สุวรรณประเสริฐ รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  
28  นางสาวเกศขวัญ    คำจันทร์

รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  
27  นางสาวสมิดา   ชื่นขำ รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  
26  นางสาวนิศามณี   พุกเฮ็ง รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  
25  นางสาวชุติกาญจน์   ตาดี รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  
24  นางสาวกนกวรรณ   แสงโพ รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  
23  นางสาวญาดา   เสมทับ

รางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ ( เอแม็ท ) ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  
22  นางสาวโสภา   เล้งมั่งมี

รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  
21  นางสาวพัชรา    คงอิ่ม รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  
20  นายธีรยุทธ   บุตรพิมพ์ รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  
19  นางสาวเกศขวัญ   คำจันทร์ รางวัลยุวชนประกันภัยดีเด่นประเภทการแสดงศิลปะพื้นบ้านรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับจังหวัดโครงการยุวชนประกันภัยประจำปี ๒๕๖๐ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ( คปภ. )  
18  เด็กหญิงชุติมา   นงค์พรมมมา รางวัลยุวชนประกันภัยดีเด่นประเภทการแสดงศิลปะพื้นบ้านรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับจังหวัดโครงการยุวชนประกันภัยประจำปี ๒๕๖๐ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ( คปภ. )  
17  เด็กหญิงพิมพ์พิศา แสงสุข รางวัลยุวชนประกันภัยดีเด่นประเภทการแสดงศิลปะพื้นบ้านรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับจังหวัดโครงการยุวชนประกันภัยประจำปี ๒๕๖๐ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ( คปภ. )  
16  เด็กชายอมรเทพ   เจริญยิ่ง รางวัลยุวชนประกันภัยดีเด่นประเภทการแสดงศิลปะพื้นบ้านรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับจังหวัดโครงการยุวชนประกันภัยประจำปี ๒๕๖๐ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ( คปภ. )  
15  เด็กชายสันทัศน์   คงอยู่สุข รางวัลยุวชนประกันภัยดีเด่นประเภทการแสดงศิลปะพื้นบ้านรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับจังหวัดโครงการยุวชนประกันภัยประจำปี ๒๕๖๐ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ( คปภ. )  
14  นายสุโรจน์      แซ่หยี รางวัลยุวชนประกันภัยดีเด่นประเภทการแสดงศิลปะพื้นบ้านรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับจังหวัดโครงการยุวชนประกันภัยประจำปี ๒๕๖๐ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ( คปภ. )  
13  นายเอกรินทร์    จินา รางวัลยุวชนประกันภัยดีเด่นประเภทการแสดงศิลปะพื้นบ้านรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับจังหวัดโครงการยุวชนประกันภัยประจำปี ๒๕๖๐ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ( คปภ. )  
12  นางสาวชุติกาญจน์   ตาดี รางวัลยุวชนประกันภัยดีเด่นประเภทการแสดงศิลปะพื้นบ้านรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับจังหวัดโครงการยุวชนประกันภัยประจำปี ๒๕๖๐ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ( คปภ. )  
11  นางสาวนิศามณี    พุกเฮง รางวัลยุวชนประกันภัยดีเด่นประเภทการแสดงศิลปะพื้นบ้านรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับจังหวัดโครงการยุวชนประกันภัยประจำปี ๒๕๖๐ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ( คปภ. )  
10  นางสาวปัณฑิตา   เริ่มภักดิ์

รางวัลยุวชนประกันภัยดีเด่นประเภทการแสดงศิลปะพื้นบ้านรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับจังหวัดโครงการยุวชนประกันภัยประจำปี ๒๕๖๐

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ( คปภ. )  
นางสาวนวลอนงค์   พุ่มทอง

รางวัลยุวชนประกันภัยดีเด่นประเภทการแสดงศิลปะพื้นบ้านรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับจังหวัดโครงการยุวชนประกันภัยประจำปี ๒๕๖๐

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ( คปภ. )  
นางสาวพัชรา   คงอิ่ม

รางวัลยุวชนประกันภัยดีเด่นประเภทการแสดงศิลปะพื้นบ้านรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับจังหวัดโครงการยุวชนประกันภัยประจำปี ๒๕๖๐

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ( คปภ. )  
นางสาวชนันดา   เชยโต

รางวัลยุวชนประกันภัยดีเด่นประเภทการแสดงศิลปะพื้นบ้านรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับจังหวัดโครงการยุวชนประกันภัยประจำปี ๒๕๖๐

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ( คปภ. )  
นางสาวบงกช    เอี่ยมสำอางค์

รางวัลยุวชนประกันภัยดีเด่นประเภทการแสดงศิลปะพื้นบ้านรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับจังหวัดโครงการยุวชนประกันภัยประจำปี ๒๕๖๐

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ( คปภ. )  
นายธนทัต    ภู่ระย้า

รางวัลยุวชนประกันภัยดีเด่นประเภทการแสดงศิลปะพื้นบ้านรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับจังหวัดโครงการยุวชนประกันภัยประจำปี ๒๕๖๐

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ( คปภ. )  
นายวิทยา    เหยี่ยวยา

รางวัลยุวชนประกันภัยดีเด่นประเภทการแสดงศิลปะพื้นบ้านรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับจังหวัดโครงการยุวชนประกันภัยประจำปี ๒๕๖๐

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ( คปภ. )  
นายอธิวัฒน์    ศรีเกตุ

รางวัลยุวชนประกันภัยดีเด่นประเภทการแสดงศิลปะพื้นบ้านรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับจังหวัดโครงการยุวชนประกันภัยประจำปี ๒๕๖๐

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ( คปภ. )  
นายธีรยุทธ    บุตรพิมพ์

รางวัลยุวชนประกันภัยดีเด่นประเภทการแสดงศิลปะพื้นบ้านรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับจังหวัด โครงการยุวชนประกันภัยประจำปี ๒๕๖๐

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ( คปภ. )  
1 นางสาวจรรยา เกิดโถ

ได้รับรางวัลนักเรียนรางวัลพระราชทาน

ปีการศึกษา ๒๕๔๘  

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

0
0
0
s2sdefault