MOU - โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ :: โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา:PTR::MODEL

ต้นแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา
โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์

081-8372143
bstmk1@gmail.com

Memorandum of Understanding : MOU

บันทึกแสดงเจตจำนงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding : MOU)
  1. ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 กับ โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ 


    2. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2561 ระหว่างผู้อำนวยการโรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ กับ ภาคีเครือข่าย 

    3. คำรับรองความร่วมมือทางวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี และโรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์