MOU - โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ :: โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา:PTR::MODEL

ต้นแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา
โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์

081-8372143
bstmk1@gmail.com

Memorandum of Understanding : MOU

บันทึกแสดงเจตจำนงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding : MOU)
  1. ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 กับ โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์