ข้อมูลทั่วไป - โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ :: โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา:PTR::MODEL

ต้นแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา
โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์

081-8372143
bstmk1@gmail.com

ข้อมูลโรงเรียน

| |
เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

0
0
0
s2sdefault
| |
เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

วิสัยทัศน์

0
0
0
s2sdefault
| |
เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

พันธกิจ

0
0
0
s2sdefault
| |
เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

เป้าประสงค์

0
0
0
s2sdefault
| |
เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ประวัติโรงเรียน

 โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาเปิดการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลพังตรุ  อำเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี  เริ่มเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2519 มีนักเรียนจำนวน 56 คน โดยอาศัยอาคารของโรงเรียนตลาดสำรองเป็นสถานที่เรียนได้ย้ายมาอยู่สถานที่ปัจจุบัน  เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2520  โดยสมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อย เขต 7 เป็นผู้มอบให้ (อาคาร 1)

          ด้วยศรัทธาอันแรงกล้าของพี่น้องชาวตำบลพังตรุ และตำบลใกล้เคียงที่เห็นความสำคัญของการศึกษา และอยากเห็นบุตรหลานในท้องถิ่นไปรับการศึกษาที่ดี  โดยการนำของ กำนันอุดม  จันทร์เพ็ญ  อาจารย์ณรงค์  พงษ์พัว  อาจารย์จำรัส  วงศ์ประเสริฐ   นายณรงค์   แสงสุริยงค์ (นายอำเภอท่าม่วง)  นายเฉลียว  กาญจนฉายา  ศึกษาธิการอำเภอท่าม่วง และคณะกรรมการโรงเรียนตลาดสำรอง ได้ติดต่อประสานงานจากบุคคลหลายฝ่ายเมื่อจัดหาที่ดินจำนวน 32  ไร่ 2 งาน 98 ตารางวา จากนายกุ๋ย จันทร์มูลพงษ์  นายแกละ หลิวฉอย  นายโชติ จันทร์เพ็ญ ผู้ใหญ่บุญสม  สมบูรณ์ และอาจารย์ณรงค์  พงษ์พัว

          ผู้บริหารสถานศึกษาคนแรกคือ อาจารย์ชาลี  พงษ์พัว ส่วนด้านการเรียนการสอนระยะแรกได้รับความร่วมมือจากครูโรงเรียนตลาดสำรองช่วยสอน

          การศึกษาของโรงเรียนได้พัฒนาก้าวหน้าเป็นลำดับ  นักเรียนที่จบการศึกษาของโรงเรียนไปแล้วเข้าทำงานในภาครัฐ และภาคเอกชน  ประกอบอาชีพส่วนตัวมีความก้าวหน้าเป็นอันดับ อาคารสถานที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง ชุมชนให้การสนับสนุนโรงเรียนเป็นอย่างดีในทุกๆด้าน  ครู-อาจารย์ นักเรียน นักการภารโรงทุกคนมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี

          ปัจจุบัน  ทุกคนมีความภาคภูมิใจ มีส่วนช่วยเหลือการศึกษาของโรงเรียน ทำให้เยาวชนเป็นบุคคลที่ดีและมีคุณภาพต่อชุมชนและสังคมตลอดไป

0
0
0
s2sdefault
| |
เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

 ทำเนียบผู้บริหาร

0
0
0
s2sdefault
| |
เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน


0
0
0
s2sdefault
| |
เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน


 

0
0
0
s2sdefault
| |
เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน


0
0
0
s2sdefault
| |
เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน  

0
0
0
s2sdefault
| |
เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

0
0
0
s2sdefault
| |
เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
0
0
0
s2sdefault
| |
เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน


0
0
0
s2sdefault
| |
เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

0
0
0
s2sdefault
| |
เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

0
0
0
s2sdefault