โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ - โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ :: โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา:PTR::MODEL

ต้นแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา
โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์

081-8372143
bstmk1@gmail.com

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต. 1 ท่านอดุลย์ กองทอง พร้อมท่านรองผู้อำนวยการ ประธานเครือข่ายโรงเรียน และคณะศึกษานิเทศ. เรื่องระบบบริหารจัดการสถานศึกษา. ednet-oms

ท่านอดุลย์ กองทอง พร้อมท่านรองผู้อำนวยการ ประธานเครือข่ายโรงเรียน และคณะศึกษานิเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 เข้าศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการสถานศึกษา ednet-oms

0
0
0
s2sdefault

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

22 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง นำโดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์ เล็กโล่ง และคณะ ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้ครู เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการศึกษานำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกอบรมและศึกษาดูงานมาเป็นแนวทางในการจัดการศึกษา ตลอดจนประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ โดยนำคณะจำนวน 55 คน ประกอบด้วยผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ด้านการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา เข้าศึกษาดูงาน "ระบบบริหารจัดการสถานศึกษาด้วย EdNet-OMS" โรงเรียนบ้านวังตะเคียน ขอขอบคุณศน.วินัย ธรรมเกื้อกูล และศน. พรรณรัตน์ ศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ให้เกียรติร่วมต้อนรับ

อบต.นตำบลนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง เข้าศึกษาดูงาน

0
0
0
s2sdefault

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1 มิถุนายน 2561 ผอ.ลิลิน ทรงผาสุก ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) อ.ชัยยุทธ  ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะ เข้าศึกษาระบบ EdNet-OMS พร้อมแลกเปลี่ยนโฟกัสกรุ๊ปในเรื่องของระบบ SMSS โดยมีนางวิลาวัลย์ ทองแย้ม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นางสาวถนอมศรี อัมพร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เป็นผู้นำชม ณ โรงเรียนบ้านวังตะเคียน ต.วังเย็น อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

 

 

 

 

0
0
0
s2sdefault