โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ - โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ :: โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา:PTR::MODEL

ต้นแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา
โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์

081-8372143
bstmk1@gmail.com

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

PHONE 098-2877718/081-9126724 , EMAIL : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , ID LINE: emf8250y

ร้านเพื่อนเขียนเพื่อนคุณ

0
0
0
s2sdefault

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

 

ชื่อ-สกุล ชื่อรางวัล หน่วยงาน หมายเหตุ
ครูอารมย์ เหลืองแดง ครูดี ศรีสพฐ. สพฐ.  
ครูวราภรณ์ ปุญประวัติ ผลการทดสอบความสามารถขั้นพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 รวมเฉลี่ย 3 ด้าน สูงกว่าระดับประเทศ อันดับที่ 26 ในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  
ครูวาสนา เอี่ยมจริง ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) รวมเฉลี่ย 4 สาระการเรียนรู้ สูงกว่าระดับ สพฐ. ปีการศึกษา 2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 10 เมษายน 2561
ครูกัญญา มั่นคง ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) รวมเฉลี่ย 4 สาระการเรียนรู้ สูงกว่าระดับ สพฐ. ปีการศึกษา 2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 10 เมษายน 2561
ครูศิริกาญจน์ หลากสุขถม ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) รวมเฉลี่ย 4 สาระการเรียนรู้ สูงกว่าระดับ สพฐ. ปีการศึกษา 2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
10 เมษายน 2561
ครูอารมย์ เหลืองแดง ครูดีปูชนียบุคคล ประจำปี 2560 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครุูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)  9 กันยายน 2560
ครูวราภรณ์ ปุญประวัติ มีวิทยฐานะชำนาญการ , มีวิทยฐานะชำนาญการ 2 , มีวิทยฐานะชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 3 เมษายน 2560
0
0
0
s2sdefault

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ผลงานที่เกิดกับโรงเรียนบ้านวังตะเคียน (คลิกที่ชื่อรางวัลเพื่อตรวจสอบ)

ชื่อรางวัล หน่วยงาน วันที่ได้รับ หมายเหตุ  
สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหาร 
จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ประจำปี 2560 , หน้า 2 , หน้า 3 , เกียรติบัตริหน้า 1 , เกียรติบัตรหน้า 2
กระทรวงศึกษาธิการ 17 กรกฏาคม 2561 นายธีรเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์  
โรงเรียนที่มีผลการทดสอบความสามารถขั้นพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 รวมเฉลี่ย 3 ด้าน สูงกว่าระดับประเทศ อันดับที่ 26 ในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 15 พฤษภาคม 2561 นายวิทยาเกียรติ เงินดี  
โรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) รวมเฉลี่ย 4 สาระการเรียนรู้ สูงกว่าระดับ สพฐ. ปีการศึกษา 2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 10 เมษายน 2561 นายวิทยาเกียรติ เงินดี  
รางวัลชนะเลิศการประกวดหนังสั้นโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 10 เมษายน 2561 นายวิทยาเกียรติ เงินดี  
ผ่านการประเมินรอบที่สอง "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย" ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนรชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 259-2561    
โรงเรียนดีประจำตำบล ประชารัฐ 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์  ที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ระดับดีเยี่ยม "เหรียญทอง" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 27 กันยายน 2560 นายอภิชัย ทำมาน  
ต้นแบบโรงเรียนดีประจำตำบล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 19 มิถุนายน 2560 นายการุณ สกุลประดิษฐ์  
คุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ระัดับสูงมาก  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  3 พฤศจิกายน 2559  นายอภิชัย ทำมาน  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 (เหรียญทอง) การแข่งขันคอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1      
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 (เหรียญทอง) การแข่งขันภาษาต่างประเทศ ต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1      
รางวัลเหรียญทองอันดับ 2 การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ระดับปฐมวัย การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2560  เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังเย็น      
รางวัลเหรียญทองอันดับ 2 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับปฐมวัย การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2560  เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังเย็น      
รางวัลเหรียญทองอันดับ 1 การแข่งขันวิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนแบบเดินตาม ช่วงชั้นที่ 1 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2560  เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังเย็น      
รางวัลเหรียญทองอันดับ 1 การแข่งขันวิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ช่่วงชั้นที่ 2 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2560  เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังเย็น      
รางวัลเหรียญทองอันดับ 2 การแข่งขันศิลปะ วาดภาพระบายสี ช่่วงชั้นที่ 1 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2560  เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังเย็น      
รางวัลเหรียญทองอันดับ 3 การแข่งขันศิลปะ วาดภาพระบายสี ช่่วงชั้นที่ 2 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2560  เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังเย็น      
รางวัลเหรียญทองอันดับ 3 การแข่งขันศิลปะ ประติมากรรม ช่่วงชั้นที่ 2 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2560  เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังเย็น      
รางวัลเหรียญทองอันดับ 2 การแข่งขันศิลปะ ขับร้องเพลงสากลหญิง การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2560  เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังเย็น      
รางวัลเหรียญทองอันดับ 1 การแข่งขันสุขศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2560  เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังเย็น      
รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ช่วงชั้นที่ 2 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2560  เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังเย็น      
รางวัลเหรียญทองอันดับ 1 การแข่งขันการงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ (E-book) ช่วงชั้นที่ 2  การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2560  เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังเย็น      
รางวัลเหรียญทองอันดับ 1 การแข่งขันการงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเว็บเพจ web editor ช่วงชั้นที่ 2 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2560  เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังเย็น      
รางวัลเหรียญทองอันดับ 3 การแข่งขันการงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ช่วงชั้นที่ 2 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2560  เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังเย็น      
รางวัลเหรียญทองอันดับ 1 การแข่งขันภาษาต่างประเทศ เกมต่อคำศัพท์ (crossword) การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2560  เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังเย็น      
รางวัลเหรียญทองอันดับ 1 การแข่งขันภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2560  เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังเย็น      
0
0
0
s2sdefault