โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ - โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ :: โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา:PTR::MODEL

ต้นแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา
โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์

+1 (555) 456 3890
info@company.com

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์

| |
เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

portfolio-electronic/teacher/smt//images/banners/20161013-event-banner-900x120.jpg

    นายสุเมธี  นาคะพันธุ์ อายุ  32   อายุราชการ  8  ปี คุณวุฒิทางการศึกษา  ปริญญาตรี  ครุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอก  คอมพิวเตอร์ศึกษา  จากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ตำแหน่ง  ครู คศ.1   ตำแหน่งเลขที่  1547 สถานศึกษาโรงเรียนวัดวังศาลา  ตำบลวังศาลา  อำเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

0
0
0
s2sdefault
| |
เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

     ระหว่างการอบรม "การจัดทำผลงานอิเล็กทรอนิกส์" เมื่อวันที่
11-13 ตุลาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านวังตะเคียน ได้รับการสนับสนุน
เงินในการดำเนินการ ดังนี้

 1. ศน.วินัย ธรรมเกื้อกูล สนับสนุนเงิน จำนวน 3,000 บาท
 2. คุณวรรนภา บุญสุวรรณ สนับสนุนเงิน จำนวน 5,000 บาท
  (โดยการประสานงานของศน.วินัย ธรรมเกื้อกูล ทั้งสองรายการ
  ข้างต้น ทางโรงเรียนบ้านวังตะเคียน ออกใบเสร็จรับเงินนำเข้า
  รายได้สถานศึกษา
  เพื่อพัฒนาโรงเรียนต่อไป
 3. คณะครูจากโรงเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม สนับสนุนเงิน
  จำนวน 1,500 บาท
 4. คณะครูและผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโป่งสนับสนุนเงิน
  จำนวน 1,000 บาท
 5. ผู้อำนวยการรจนา วรรณะ โรงเรียนวัดนาพระยา สนับสนุนเงิน
  จำนวน 500 บาท

 

0
0
0
s2sdefault
| |
เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

PHONE 098-2877718/081-9126724 , EMAIL : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , ID LINE: emf8250y

ร้านเพื่อนเขียนเพื่อนคุณ

0
0
0
s2sdefault
| |
เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

 

ชื่อ-สกุล ชื่อรางวัล หน่วยงาน หมายเหตุ
ครูอารมย์ เหลืองแดง ครูดี ศรีสพฐ. สพฐ.  
ครูวราภรณ์ ปุญประวัติ ผลการทดสอบความสามารถขั้นพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 รวมเฉลี่ย 3 ด้าน สูงกว่าระดับประเทศ อันดับที่ 26 ในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  
ครูวาสนา เอี่ยมจริง ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) รวมเฉลี่ย 4 สาระการเรียนรู้ สูงกว่าระดับ สพฐ. ปีการศึกษา 2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 10 เมษายน 2561
ครูกัญญา มั่นคง ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) รวมเฉลี่ย 4 สาระการเรียนรู้ สูงกว่าระดับ สพฐ. ปีการศึกษา 2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 10 เมษายน 2561
ครูศิริกาญจน์ หลากสุขถม ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) รวมเฉลี่ย 4 สาระการเรียนรู้ สูงกว่าระดับ สพฐ. ปีการศึกษา 2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
10 เมษายน 2561
ครูอารมย์ เหลืองแดง ครูดีปูชนียบุคคล ประจำปี 2560 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครุูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)  9 กันยายน 2560
ครูวราภรณ์ ปุญประวัติ มีวิทยฐานะชำนาญการ , มีวิทยฐานะชำนาญการ 2 , มีวิทยฐานะชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 3 เมษายน 2560
0
0
0
s2sdefault
| |
เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ผลงานที่เกิดกับโรงเรียนบ้านวังตะเคียน (คลิกที่ชื่อรางวัลเพื่อตรวจสอบ)

ชื่อรางวัล หน่วยงาน วันที่ได้รับ หมายเหตุ  
สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหาร 
จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ประจำปี 2560 , หน้า 2 , หน้า 3 , เกียรติบัตริหน้า 1 , เกียรติบัตรหน้า 2
กระทรวงศึกษาธิการ 17 กรกฏาคม 2561 นายธีรเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์  
โรงเรียนที่มีผลการทดสอบความสามารถขั้นพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 รวมเฉลี่ย 3 ด้าน สูงกว่าระดับประเทศ อันดับที่ 26 ในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 15 พฤษภาคม 2561 นายวิทยาเกียรติ เงินดี  
โรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) รวมเฉลี่ย 4 สาระการเรียนรู้ สูงกว่าระดับ สพฐ. ปีการศึกษา 2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 10 เมษายน 2561 นายวิทยาเกียรติ เงินดี  
รางวัลชนะเลิศการประกวดหนังสั้นโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 10 เมษายน 2561 นายวิทยาเกียรติ เงินดี  
ผ่านการประเมินรอบที่สอง "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย" ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนรชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 259-2561    
โรงเรียนดีประจำตำบล ประชารัฐ 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์  ที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ระดับดีเยี่ยม "เหรียญทอง" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 27 กันยายน 2560 นายอภิชัย ทำมาน  
ต้นแบบโรงเรียนดีประจำตำบล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 19 มิถุนายน 2560 นายการุณ สกุลประดิษฐ์  
คุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ระัดับสูงมาก  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  3 พฤศจิกายน 2559  นายอภิชัย ทำมาน  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 (เหรียญทอง) การแข่งขันคอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1      
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 (เหรียญทอง) การแข่งขันภาษาต่างประเทศ ต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1      
รางวัลเหรียญทองอันดับ 2 การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ระดับปฐมวัย การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2560  เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังเย็น      
รางวัลเหรียญทองอันดับ 2 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับปฐมวัย การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2560  เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังเย็น      
รางวัลเหรียญทองอันดับ 1 การแข่งขันวิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนแบบเดินตาม ช่วงชั้นที่ 1 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2560  เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังเย็น      
รางวัลเหรียญทองอันดับ 1 การแข่งขันวิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ช่่วงชั้นที่ 2 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2560  เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังเย็น      
รางวัลเหรียญทองอันดับ 2 การแข่งขันศิลปะ วาดภาพระบายสี ช่่วงชั้นที่ 1 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2560  เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังเย็น      
รางวัลเหรียญทองอันดับ 3 การแข่งขันศิลปะ วาดภาพระบายสี ช่่วงชั้นที่ 2 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2560  เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังเย็น      
รางวัลเหรียญทองอันดับ 3 การแข่งขันศิลปะ ประติมากรรม ช่่วงชั้นที่ 2 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2560  เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังเย็น      
รางวัลเหรียญทองอันดับ 2 การแข่งขันศิลปะ ขับร้องเพลงสากลหญิง การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2560  เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังเย็น      
รางวัลเหรียญทองอันดับ 1 การแข่งขันสุขศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2560  เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังเย็น      
รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ช่วงชั้นที่ 2 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2560  เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังเย็น      
รางวัลเหรียญทองอันดับ 1 การแข่งขันการงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ (E-book) ช่วงชั้นที่ 2  การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2560  เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังเย็น      
รางวัลเหรียญทองอันดับ 1 การแข่งขันการงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเว็บเพจ web editor ช่วงชั้นที่ 2 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2560  เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังเย็น      
รางวัลเหรียญทองอันดับ 3 การแข่งขันการงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ช่วงชั้นที่ 2 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2560  เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังเย็น      
รางวัลเหรียญทองอันดับ 1 การแข่งขันภาษาต่างประเทศ เกมต่อคำศัพท์ (crossword) การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2560  เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังเย็น      
รางวัลเหรียญทองอันดับ 1 การแข่งขันภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2560  เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังเย็น      
0
0
0
s2sdefault