ที่ ชื่อรางวัล/ผลงาน เอกสารอ้างอิง
1. ครูที่ปรึกษาดีเด่น ของกรมสามัญศึกษา  ปี 2545 เกียรติบัตร
2. ผลงานทางวิชาการ เพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  ปี 2552 ผลงาน
3. สอบไล่ได้ธรรมศึกษาชั้นเอก เกียรติบัตร 
4. รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2554 เกียรติบัตร 
5. รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด ครู-อาจารย์ ที่รับผิดชอบโครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2554 เกียรติบัตร 
6. รางวัลชนะเลิศ ระดับภาค ครู-อาจารย์ ที่รับผิดชอบโครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2554 เกียรติบัตร 
7. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น เนื่องในวันครู ประจำปี พ.ศ. 2557 เกียรติบัตร 
8.  รางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ระดับชั้นม.1-ม.3 ประจำปีการศึกษา 2557 เกียรติบัตร 
9.   รางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ระดับชั้นม.1-ม.3 ประจำปีการศึกษา 2558 เกียรติบัตร 
10. รางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับชั้นม.1-ม.3 ประจำปีการศึกษา 2559 เกียรติบัตร 
11. รางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั้นม.4-ม.6 ประจำปีการศึกษา 2559 เกียรติบัตร 
12. รางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับชั้นม.1-ม.3 ประจำปีการศึกษา 2559  ระดับภาค เกียรติบัตร 
13.  รางวัลครุผู้สอนดีเด่น เนื่องในวันครู ประจำปี พ.ศ.2559 เกียรติบัตร 
14.   รางวัลครุผู้สอนดีเด่น เนื่องในวันครู ประจำปี พ.ศ.2560 เกียรติบัตร 
15. รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข เนื่องในวันครู ประจำปี พ.ศ. 2560 เกียรติบัตร 
16. รางวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันการต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับชั้นม.4-ม.6 ประจำปีการศึกษา 2560 เกียรติบัตร 
17.  รางวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการแข่งขันการต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับชั้นม.1-ม.3 ประจำปีการศึกษา 2560 เกียรติบัตร 
18.  รางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ระดับชั้นม.1-ม.3 ประจำปีการศึกษา 2560 เกียรติบัตร 
19.  รางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ระดับชั้นม.4-ม.6 ประจำปีการศึกษา 2560 เกียรติบัตร 
20.  รางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั้นม.4-ม.6 ประจำปีการศึกษา 2560 เกียรติบัตร 
21. รางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ระดับชั้นม.1-ม.3 ประจำปีการศึกษา 2560  ระดับภาค  เกียรติบัตร
22. รางวัลครุผู้สอนดีเด่น เนื่องในวันครู ประจำปี พ.ศ.2561 เกียรติบัตร 
23. รางวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง  กิจกรรมการแข่งขันการต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับชั้นม.1-ม.3 ประจำปีการศึกษา 2561 เกียรติบัตร 
24.  รางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ระดับชั้นม.4-ม.6 ประจำปีการศึกษา 2561 เกียรติบัตร 
25. รางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั้นม.4-ม.6 ประจำปีการศึกษา 2561 เกียรติบัตร 
27. รางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ระดับชั้นม.4-ม.6 ประจำปีการศึกษา 2561 เกียรติบัตร 
28. รางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ระดับชั้นม.4-ม.6 ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ เกียรติบัตร