ผลงานนักเรียน

ที่ ปี พ.ศ. ชื่อรางวัล/ผลงาน เอกสารอ้างอิง
45 2562

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ระดับชั้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

เกียรติบัตร
44 2562

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

 ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

เกียรติบัตร
43 2562

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ระดับชั้น 

ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562

เกียรติบัตร
42 2562

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1  กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ระดับชั้น 

ม.1- ม.3  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69  ประจำปีการศึกษา 2562  

เกียรติบัตร
41 2562

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ระดับชั้น ม.1- ม.3 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562

เกียรติบัตร
40 2562

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3  

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562

เกียรติบัตร
39 2562

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ระดับชั้น ม.4-ม.6  

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562

เกียรติบัตร
38 2562

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ระดับชั้น ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562  

เกียรติบัตร
37 2562

ได้รับรางวัลรองชนะลิศ อันดับ1 การแข่งขันหุ่นยนต์ LEGO "KOMTECH ROBOT" 2019

เกียรติบัตร
36 2561

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ระดับชั้น ม.4-.6  งานมหกรรม

ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี ของ นักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561

เกียรติบัตร
35 2561

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรม

ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี ของนักเรียนระดับชาติ  ปีการศึกษา 2561

เกียรติบัตร
34 2561

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานมหกรรม

ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี ของนักเรียนระดับชาติ  ปีการศึกษา 2561

เกียรติบัตร
33 2561

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ  กิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ระดับชั้น ม.4 - ม.6 

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่

การศึกษา ครั้งที่ 68  ประจำปีการศึกษา 2561

เกียรติบัตร
32 2561

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ  กิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ระดับชั้น ม.1- ม.3  

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ครั้งที่ 68  ประจำปีการศึกษา 2561

เกียรติบัตร
31 2561

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ  กิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ระดับชั้น ม.4-ม.6  

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ครั้งที่ 68   ประจำปีการศึกษา 2561

เกียรติบัตร
30 2561

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน 

ระดับชั้น ม.1- ม.3  งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน 

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา   ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561

เกียรติบัตร
29 2560

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ระดับชั้น ม.1- ม.3 ระดับภาคกลาง

และภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดนครนายก

เกียรติบัตร
28 2560

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ ระดับสูง 

ระดับชั้น  ม.4- ม.6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560

เกียรติบัตร
27 2560

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง  ระดับชั้น ม.1- ม.3  

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 

เกียรติบัตร
26 2560

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ ระดับกลาง 

ระดับชั้น ม.4- ม.6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560

เกียรติบัตร
25 2560

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ระดับชั้น ม.1- ม.3  

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560

เกียรติบัตร
24 2560

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ ะดับพื้นฐาน 

รระดับชั้น ม.1 - ม.3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560

เกียรติบัตร
23 2559

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับชั้น ม.4 - ม.6 ระดับภาคกลางและ

ภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 จังหวัดจันทบุรี ปีการศึกษา 2559

เกียรติบัตร
22 2559

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับชั้น ม.1- ม.3  

ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 จังหวัดจันทบุรี ปีการศึกษา 2559

เกียรติบัตร
21 2559

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ 

ระดับชั้น ม.4 - ม.6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559

เกียรติบัตร
20 2559

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ 

ระดับชั้น ม.1 - ม.3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559

เกียรติบัตร
19 2559

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับชั้น ม.4- ม.6   

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66  ประจำปีการศึกษา 2559

เกียรติบัตร
18 2559

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับชั้น ม.1- ม.3   

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559

เกียรติบัตร
17 2558

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ระดับชั้น 

ม.4- ม.6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558

เกียรติบัตร
16 2558

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.ระดับชั้น 

ม.1- ม.3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558   

เกียรติบัตร
15 2558

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล 

(โดยการปล่อยด้วยมือ) ระดับชั้น ม.1 – ม.3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558

เกียรติบัตร
14 2558

ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ยุวชน ชิงแชมป์ประเทศไทย  

ประจำปี 2558

เกียรติบัตร
13 2557

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

เกียรติบัตร
12 2557

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ระดับชั้น 

ม.4- ม.6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557

เกียรติบัตร
11 2557

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน 

ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ระดับชั้น ม.1– ม.3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64

ประจำปีการศึกษา 2557

เกียรติบัตร
10 2556

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันหุ่นยนต์ ยุวชนอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556

เกียรติบัตร
9 2556

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ระดับชั้น ม.4- ม.6  

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556  

เกียรติบัตร
8 2556

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ระดับชั้น ม.4- ม.6 

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556  

เกียรติบัตร
7 2556

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับชั้น  

ม.4- ม.6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556

เกียรติบัตร
6 2556

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับชั้น ม.1- ม.3   

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556

เกียรติบัตร
5 2555

ได้รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันวิ่งหุ่นยนต์ Humanoid RQ-Huno เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2556 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เกียรติบัตร
4 2556

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ 

ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ครั้งที่ 62  ประจำปีการศึกษา 2555

เกียรติบัตร
3 2553

ชนะเลิศการประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ระดับจังหวัด ประเภท แข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ

มัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลที่ 1 ประจำปี 2553

เกียรติบัตร
2 2553

รางวัลที่ 2 การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ระดับจังหวัด ประเภท แข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ

มัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี 2553

เกียรติบัตร
1 2552

ชนะเลิศการประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ระดับจังหวัด ประเภท แข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ

มัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลที่ 1 ประจำปี 2552

เกียรติบัตร