นายสมปอง  ผ่องใส

ประวัติส่วนตัว

      

บ้านเลขที่ ๕/๒ หมู่ที่ ๑  ตำบล พังตรุ อำเภอ  ท่าม่วง  จังหวัด กาญจนบุรี  ๗๑๑๑๐
E – mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์มือถือ ๐๘๑-๗๗๑๔๗๙๙

การศึกษาสูงสุด

การศึกษามหาบัณฑิต   สาขาวิชา การวัดผลการศึกษา 

 

สถาบันการศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร

หน้าที่การงาน/อาชีพ ( อดีต – ปัจจุบัน )

 

เริ่มรับราชการ ตำแหน่งครู วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๒๘  ณ โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ 
  ตำบลพังตรุ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘
  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

เกียรติประวัติ/ผลงานที่ผ่านมา

 

ที่ ปี พ.ศ. ชื่อรางวัล/ผลงาน เอกสารอ้างอิง
56 2562

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ระดับชั้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

เกียรติบัตร
55 2562

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ระดับชั้น ม.4-ม.6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

เกียรติบัตร
54 2562

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับ

พื้นฐาน ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69

ประจำปีการศึกษา 2562

เกียรติบัตร
53 2562

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1  กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง 

ระดับชั้น ม.1- ม.3  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69  ประจำปีการศึกษา

2562  

เกียรติบัตร
52 2562

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ระดับชั้น

ม.1- ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562

เกียรติบัตร
51 2562

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ผสม

ม.1-ม.3  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562

เกียรติบัตร
50 2562

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ระดับชั้น

ม.4-ม.6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562

เกียรติบัตร
49 2562

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ระดับชั้น ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562  

เกียรติบัตร
48 2562

อาจารย์ผู้ควบคุมทีมได้รับรางวัลรองชนะลิศ อันดับ1 การแข่งขันหุ่นยนต์ LEGO "KOMTECH ROBOT"

2019

เกียรติบัตร
47 2562

ครูผู้สอนดีเด่น เนื่องในวันครู ประจำปี พ.ศ. 2562

เกียรติบัตร
46 2561

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ระดับชั้น ม.4-.6  

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี ของ นักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา

2561

เกียรติบัตร
45 2561

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ระดับชั้น ม.1-ม.3 

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี ของนักเรียนระดับชาติ  ปีการศึกษา

2561

เกียรติบัตร
44 2561

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ระดับชั้น ม.4-ม.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี ของนักเรียนระดับชาติ  ปีการศึกษา

2561

เกียรติบัตร
43 2561

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ  กิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ระดับชั้น

ม.4 - ม.6  งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่

การศึกษา ครั้งที่ 68  ประจำปีการศึกษา 2561

เกียรติบัตร
42 2561

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ  กิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ระดับชั้น

ม.1- ม.3  งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่

การศึกษา ครั้งที่ 68  ประจำปีการศึกษา 2561

เกียรติบัตร
41 2561

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ  กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ระดับชั้น

ม.4-ม.6  งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่

การศึกษา ครั้งที่ 68   ประจำปีการศึกษา 2561

เกียรติบัตร
40 2561

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์

ระดับพื้นฐาน ระดับชั้น ม.1- ม.3  งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของ

นักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา   ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561

เกียรติบัตร
39 2561

ครูผู้สอนดีเด่น เนื่องในวันครู ประจำปี พ.ศ. 2561

เกียรติบัตร
38 2560

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ระดับชั้น ม.1- ม.3

ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดนครนายก

เกียรติบัตร
37 2560

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ 

ระดับสูง ระดับชั้น  ม.4- ม.6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560

เกียรติบัตร
36 2560

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง  ระดับชั้น 

ม.1- ม.3  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 

เกียรติบัตร
35 2560

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ 

ระดับกลาง ระดับชั้น ม.4- ม.6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560

เกียรติบัตร
34 2560

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ระดับชั้น 

ม.1 - ม.3  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560

เกียรติบัตร
33 2560

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ 

ระดับพื้นฐาน ระดับชั้น ม.1 - ม.3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560

เกียรติบัตร
32 2560

ครูผู้สอนดีเด่น เนื่องในวันครู ประจำปี พ.ศ. 2560

เกียรติบัตร
31 2559

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับชั้น ม.4 - ม.6 

ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 จังหวัดจันทบุรี ปีการศึกษา 2559

เกียรติบัตร
30 2559

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับชั้น 

ม.1- ม.3  ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 จังหวัดจันทบุรี ปีการศึกษา 2559

เกียรติบัตร
29 2559

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์กึ่ง

อัตโนมัติ ระดับชั้น ม.4 - ม.6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559

เกียรติบัตร
28 2559

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์

กึ่งอัตโนมัติ ระดับชั้น ม.1 - ม.3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559

เกียรติบัตร
27 2559

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับชั้น 

ม.4- ม.6  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66  ประจำปีการศึกษา 2559

เกียรติบัตร
26 2559

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับชั้น

ม.1- ม.3   ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559

เกียรติบัตร
25 2559

ครูผู้สอนดีเด่น เนื่องในวันครู ประจำปี พ.ศ. 2559

เกียรติบัตร
24 2558

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. 

ระดับชั้น ม.4- ม.6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558

เกียรติบัตร
23 2558

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.

ระดับชั้น ม.1- ม.3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558   

เกียรติบัตร
22 2558

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง

ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ระดับชั้น ม.1 – ม.3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 65 ประจำปี

การศึกษา 2558

เกียรติบัตร
21 2558

ครูผู้สอนนักเรียน ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ยุวชน ชิงแชมป์

ประเทศไทย  ประจำปี 2558

เกียรติบัตร
20 2557

ครูผู้ควบคุมการแข่งขันหุ่นยนต์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา 

ประจำปีการศึกษา 2557

เกียรติบัตร
19 2557

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ 

ระดับชั้น ม.4- ม.6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557

เกียรติบัตร
18 2557

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง

ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ระดับชั้น ม.1– ม.3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64

ประจำปีการศึกษา 2557

เกียรติบัตร
17 2557 ครูผู้สอนดีเด่น เนื่องในวันครู ประจำปี พ.ศ. 2557 เกียรติบัตร
16 2556

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันหุ่นยนต์ ยุวชนอาชีวศึกษา   

ประจำปีการศึกษา 2556

เกียรติบัตร
15 2556

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ระดับชั้น

ม.4- ม.6  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556  

เกียรติบัตร
14 2556

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ระดับชั้น

ม.4- ม.6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556  

เกียรติบัตร
13 2556

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์

อัตโนมัติ ระดับชั้น  ม.4- ม.6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556

เกียรติบัตร
12 2556

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับชั้น

ม.1- ม.3   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556

เกียรติบัตร
11 2556 เป็นครูส่งเสริมการอ่านในโครงการ 12 th NAMEEBOOKS READING CLUP เกียรติบัตร
10 2555

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันวิ่งหุ่นยนต์ Humanoid RQ-Huno เนื่องในงาน

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2556 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม

เกียรติบัตร
9 2556

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินเล็ก

บังคับวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ครั้งที่ 62  ประจำปีการศึกษา 2555

เกียรติบัตร
8 2555

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือกครูสอนดี และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาระดับ

เทศบาล ประจำปี  พ.ศ. 2554

เกียรติบัตร
7 2554 หนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2554 เกียรติบัตร
6 2553

ผู้ควบคุมทีมชนะเลิศการประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ระดับจังหวัด ประเภท แข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ

มัธยมศึกษา   ตอนปลาย รางวัลที่ 1 ประจำปี 2553

เกียรติบัตร
5 2553

ผู้ควบคุมทีมการประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ระดับจังหวัด ประเภท แข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ

มัธยมศึกษาตอนต้น  รางวัลที่ 2 ประจำปี 2553

เกียรติบัตร
4 2552

ผู้ควบคุมทีมชนะเลิศการประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ระดับจังหวัด ประเภท แข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ

มัธยมศึกษา   ตอนต้น รางวัลที่ 1 ประจำปี 2552

เกียรติบัตร
3 2547 เป็นครูยอดนักอ่านดีเด่น โครงการ เล่มโปรด Book clup ประจำปีการศึกษา 2547 เกียรติบัตร
2 2545

ครูที่ปรึกษาดีเด่นในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของกรมสามัญศึกษา

ประจำปี 2545

เกียรติบัตร
1 2545 ครูผู้สอนดีเด่น เนื่องในวันครูประจำปีพุทธศักราช 2545 เกียรติบัตร