พิมพ์

แผนการสอน/โครงการสอน

ที่ ปีการศึกษา ภาคเรียนที่ ประเภท รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ระดับชั้น
1 2562 1 โครงการสอน ว23101 วิทยาศาสตร์ ม.3
2 2562 1 โครงการสอน ว31101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1(ฟิสิกส์พื้นฐาน) ม.4
3 2562 1 แผนการสอน ว30201 ฟิสิกส์ 1 ม.4
4 2562 1 โครงการสอน ว30203 ฟิสิกส์ 3 ม.5
5 2562 1 โครงการสอน ว30205 ฟิสิกส์ 5 ม.6
6 2562 2 แผนการสอน ว30202 ฟิสิกส์ 2 ม.4
7 2562 2 โครงการสอน ว31102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 ม.4
8 2562 2 โครงการสอน ว30204 ฟิสิกส์ 4 ม.5
9 2562 2 โครงการสอน ว30206 ฟิสิกส์ 6 ม.6
10 2562 2 โครงการสอน ว20202 วิศวกรรมหุ่นยนต์ 2 ม.1
11 2562 2 โครงการสอน ว20204 วิศวกรรมหุ่นยนต์ 4 ม.2
12 2562 2 โครงการสอน ว20206 วิศวกรรมหุ่นยนต์ 6 ม.3