เป็นผู้นำเสนอนวัตกรรมการปฎิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)

ในระดับดีเยี่ยม กิจกรรม "Reading challenge อ่านเข้าเส้นตามรอยเจ้าฟ้า"