ครูส่งเสริมการอ่านดีเด่น โครงการปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน เล่มโปรดบุ๊คคลับ เด็กไทยรวมใจอ่านถวายในหลวง ๘๐ พรรษา ปี ๒๕๕๑