เป็นผู้นำเสนอนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ระดับ ดีเยี่ยม ในกิจกรรม"Reading challenge อ่านเข้าเส้นตามรอยเจ้าฟ้า"

Loading...