🙅‍♀️ ชื่อ  นางสุกัญญา โครพ
🎂 เกิดวันที่  ๑๗  เดือน   กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ 

                                                               

👩‍🎓 วุฒิการศึกษาสูงสุด
ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง

                                                                         

👩‍🏫 ตำแหน่งปัจจุบัน
ครู คศ. ๓  วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

                                                                     

🏫 สถานศึกษาที่ทำงานปัจจุบัน
โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์
ตำบล พังตรุ อำเภอ ท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๘

                                                                

 🏘 ที่อยู่
๖๐/๒ หมู่ ๔  ต.ท่าล้อ  อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ๗๑๑๑๐

                                                                 

   

         

ประวัติการศึกษา

วุฒิ วิชาเอก วัน/เดือนปีที่สำเร็จการศึกษา สถานศึกษา
 ครุศาสตร์บัณฑิต  วิทยาศาสตร์ทั่วไป  มีนาคม ๒๕๓๒  วิยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง
 มัธยมศึกษาตอนปลาย  สายวิทย์-คณิต  มีนาคม ๒๕๒๘  โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
 มัธยมศึกษาตอนต้น  สายสามัญ  มีนาคม ๒๕๒๕  โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤกษ์
 ประถมศึกษาปีที่ ๖           -  ๒๕๑๙  โรงเรียนบ้านจอมบึง
 ประถมศึกษาปีที่ ๔           -  ๒๕๑๗  โรงเรียนชุมชนจอมบึง

ประวัติการรับราชการ

 วัน/เดือน/ปี  ตำแหน่ง/วิทยะฐาน  ระดับ/อันดับ  รับเงินเดือนขั้น(บาท)
 ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗  อาจารย์ ๑  ๓  ๕,๕๖๐
 ๑ ตุลาคม ๒๕๔๐  อาจารย์ ๑  ๔  ๗,๓๘๐
 ๑ ตุลาคม ๒๕๔๔  อาจารย์ ๑  ๕  ๙,๓๐๐
 ๑ เมษายน ๒๕๔๗ อาจารย์ ๒ ๑๒,๔๕๐
 ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๗ ครูชำนาญการ คศ.๒ ๑๓,๑๑๐
๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ครูชำนาญการพิเศษ คศ.๓ ๒๗,๕๘๐